Kitty doing his Einstein impression.

 

Photo via Reddit.